Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, tedy vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi těmito stranami, kdy na jedné straně – jako prodávající je justbyveronika s.r.o., IČO: 07539835 se sídlem Babická 2379/1a, Chodov, 149 00 Praha 4, korespondenční adresa: Mlékojedská 3 (Parcelshop), Litoměřice 412 01 ,  (dále i jen jako prodávající či Just By Veronika) a na straně druhé je kupující (dále i jen jako kupující). Prodávající a kupující (společně dále jen „smluvní strany“) uzavírají kupní smlouvu s odkazem na tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“).

Prodávající a kupující (společně dále i jako smluvní strany) uzavírají kupní smlouvu s odkazem na tyto obchodní podmínky (dále i jen jako VOP).

Více informací o prodávajícím je uvedeno v záložce „kontakt“ na webové stránce obchodu https://www.simplyself.cz/kontakty/

 

Základní pojmy

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatel, který přímo prodává kupujícímu výrobky dle kupní smlouvy.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (blíže viz ust. § 2 odst 1 písm. a) zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, příp. ust. § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Podnikatelem je každá osoba, která není spotřebitelem. Zejména je podnikatelem každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (blíže viz ust. § 420 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.) ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy. Je-li smluvní stranou osoba, která není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami výhradně občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a pro případ uzavírání smlouvy s podnikatelem pak výslovné sjednání místní příslušnosti (prorogace) a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Znění VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na jím zadanou emailovou adresu při odeslání objednávky, přičemž daňový doklad se specifikací předmětu koupě a kupní ceny obdrží kupující při převzetí zboží (daňový doklad splňující požadavky na náležitosti takového daňového dokladu dle příslušných zákonných ustanovení bude součástí dodávky zboží).

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby dle konkrétního kontraktu kupujícího s operátorem prostředku komunikace, který kupující využívá (např. internetové nebo telefonické připojení), tzn. že prodávající si za komunikaci při uzavírání smlouvy si neúčtuje žádné další poplatky, to se ovšem netýká příp. smluvní přepravy. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím předmětu koupě kupujícím od prodávajícího,
 3. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud by se o takovou smlouvu mělo jednat, je nutné toto ujednat za pomocí prostředků komunikace na dálku (tj. emailem, který je uveden na webové stránce prodávajícího).
 4. Ceny zboží jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně DPH platného v době uzavírání kupní smlouvy na území ČR, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání předmětu koupě se liší v závislosti na kupujícím zvolenou metodu a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v případě osobního odběru pak takový poplatek činí 0,- Kč. V případě rozdílnosti sazeb a výše DPH ve vztahu k daňové povinnosti kupujícího je ponecháno uplatnění rozdílné daňové povinnosti právě na kupujícím. Součástí kupní ceny není náklad na montáž předmětu koupě. V případě rozdílnosti sazeb a výše DPH ve vztahu k daňové povinnosti kupujícího je ponecháno uplatnění rozdílné daňové povinnosti právě na kupujícím.
 5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží. Kupující (spotřebitel) tedy má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. Přičemž odstoupení od smlouvy musí kupující zaslat na adresu, ze které bylo zboží odesláno či v souladu se zákonem.
 6. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  - o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  - o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  - o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  - o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  - o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo, kosmetika),
  - o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  - o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  - v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  - spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
  - v případě, že spotřebitel není spokojen s reklamací předmětu koupě, může se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.


III. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Toto přijetí objednávky je prodávající povinen neprodleně potvrdit kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím při objednávce zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

Není-li kupující spotřebitelem, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem na email uvedený kupujícím při objednávce.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky, potažmo před uzavřením kupní smlouvy, upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím nebo v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena účtovaná prodávajícímu dodavatelem zboží, objednávka se jeví jako fingovaná (vykazuje znaky objednání robotem či hodnota objednávky výrazně převyšuje reálné možnosti kupujícího), kupující, který objednávku učinil je v platební neschopnosti, na majetek kupujícího byl vyhlášen konkurz, z objednávky je zřejmé, že za kupujícího nejedná oprávněná osoba a v dalších případech, kdy není rozumně možné po prodávajícím požadovat uzavření kupní smlouvy. Za situace, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka ponížená o náklady spojené se zrušením objednávky, a to v tomto případě dle výše uvedených podmínek, převedena zpět na jeho účet nebo adresu, a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního postupu prodávajícího. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

Má-li prodávající předmět koupě odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce. Dodá-li prodávající větší množství věcí, které jsou byť v menším množství předmětem koupě, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu (tj. nejpozději do 3 hodin od prokazatelného doručení předmětu koupě kupujícímu) odmítl.

Není-li mezi smluvními stranami speciálně ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající předmět koupě podle zvyklostí; nejsou-li zvyklosti, pak způsobem potřebným pro zachování vlastností předmětu koupě a jeho ochranu.

 

IV. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění platném ke dni uplatnění práv z vadného plnění).

Předmět koupě je vadný, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, ovšem pouze taková, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 1. má předmět koupě vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Práva kupujícího – podnikatele tedy každého kupujícího, který není spotřebitelem, se řídí výlučně občanským zákoníkem, žádné z výše nadepsaných práv kupujícího – spotřebitele se na kupujícího - podnikatele, tedy každého kupujícího, který není spotřebitelem, nepoužije. 

Kupující podnikatel je povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu po té, co vadu zjistí, nejpozději však do pěti pracovních dnů po prohlídce věci. V opačném případě je vada vytknuta opožděně a kupujícímu tak nemůže být přiznáno právo plynoucí z vadného plnění.

Kupující podnikatel má v případě vadného plnění u vady odstranitelné možnost uplatnit právo:

 • na opravu,
 • na doplnění, nebo
 • na slevu

Kupující je povinen oznámit svou volbu práva zároveň s oznámením vady, v opačném případě, tedy, jestliže kupující – podnikatel neučiní svou volbu zároveň s oznámením vady (tedy nejpozději do pěti pracovních dnů od zjištění vady). Poté, co kupující sdělí, jaké právo si zvolil, volbu nemůže bez souhlasu prodávajícího měnit.

Kupující je při podstatném porušení smlouvy či při vadném plnění s vadou neodstranitelnou oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či odstoupení od kupní smlouvy. Co se rozumí podstatným porušením smlouvy, stanovuje občanský zákoník.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího nejpozději převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením jedné ze smluvních stran s převzetím věci vzniká druhé smluvní straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

V. Právo odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (jako v případě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - v internetovém obchodě provozovaném prostřednictvím sociálních sítí), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je kupujícím - spotřebitelem zachována i v případě, že je odstoupení kupujícího odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že kupující spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je nutné, aby prodávajícímu zaslal písemné odstoupení od smlouvy, které musí obsahovat, že kupující odstupuje od kupní smlouvy, nejlépe s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či adresy pro vrácení peněz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.  Prodávající může vybrat z kupujícím uvedených možností tu, která s sebou ponese nejmenší náklady na zaslání kupní ceny zpět kupujícímu.

Spotřebitel není oprávněn od smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je (spodní prádlo, kosmetické produkty..atd) a to zcela ve smyslu ust. § 1837 písm. g), které stanoví, že o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických nebo zdravotních důvodů jej není možné vrátit. Dojde-li tedy k porušení obalu kupujícím – spotřebitelem, není spotřebitel  oprávněn od smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit.

Spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů dále v případě, že se jedná o Limitovanou edici, která není ve stále nabídce prodávajícího nebo personalizaci oděvu či doplňku, kdy každý kus je vyhotoven dle předchozí objednávky spotřebitele jakožto našeho zákazníka, z toho důvodu není možné dodaný speciální kousek vrátit ve lhůtě 14 dnů (odstoupení od smlouvy bez udání důvodu), a to ani z důvodu nesprávné velikosti. Každý kus je originál a tak bohužel nemůžeme případnému odstoupení od smlouvy vyhovět, kdy je de facto vyloučeno, že by bylo možné toto zboží prodat jinému zákazníkovi.

I v případě odstoupení od smlouvy existuje povinnost spotřebitele vrátit to, co z kupní smlouvy získal.  Pokud již spotřebitel není schopen vrátit předmět koupě ve stavu odpovídajícím stavu v den koupě (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.  Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje i na kupujícího podnikatele, tedy každého, který není spotřebitelem.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

V případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu do jednoho pracovního dne ode dne, kdy byla kupní smlouva uzavřena, kupní smlouva se smlouva od počátku ruší.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na https://www.simplyself.cz/vratka/

Vyplněný a podepsaný formulář postačí ofocený odeslat na email prodejce: info@simplyself.cz

 

VI. Podmínky dodání

Zasílání přepravní službou - ČR:

Předmět koupě je možno kupujícímu zaslat za využití služeb dopravce GLS a Česká pošta, kdy formu služby dopravce si kupující volí v objednávce. Cena přepravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky (cena dopravy je uvedena při uzavírání kupní smlouvy).

 

VII. Ochrana osobních údajů

Informace, které kupující prodávajícímu poskytuje v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy,  jsou prodávajícím uchovávány zcela  v souladu s platnými zákony České republiky a právními předpisy EU. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro úspěšné splnění smlouvy. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. V podrobnostech lze odkázat na zásady ochrany osobních údajů dostupných zde.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. V podrobnostech více

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat prodávající prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonního čísla uvedeného na webu.

 

VIII. Prorogace

Ve chvíli, kdy na straně kupujícího vystupuje kupující podnikatel, tedy každý kupující, který není spotřebitelem, ujednali, že ve chvíli, kdy bude spor vzniklý z této smlouvy rozhodovat soud, bude v souladu s ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního místní příslušnost ujednána takto: Místně příslušným k rozhodnutí jakéhokoliv sporu z této smlouvy mezi smluvními stranami je pouze Okresní soud v Teplicích. Okresní soud v Teplicích sídlí na adrese U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice.

Pro případ přeshraničního obchodního styku, tedy ve chvíli, kdy kupní smlouva bude uzavírána se subjektem, který není subjektem tuzemským (ČR), tj. když kupující bude fyzickou osobou s bydlištěm v zahraničí (mimo území ČR) či fyzickou osobou podnikající s místem podnikání v zahraničí (mimo území ČR) nebo právnickou osobou se sídlem v zahraničí (mimo území ČR) si smluvní strany zcela v souladu s ujednáním čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (nařízení Brusel I) sjednávají pro jakýkoliv soudní spor vzniklý mezi smluvními stranami z této smlouvy místní příslušnost soudu takto: Místně příslušným k rozhodnutí jakéhokoliv sporu z této smlouvy mezi smluvními stranami je pouze Okresní soud v Teplicích, Česká republika. Okresní soud v Teplicích sídlí na adrese U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, Česká republika.

 

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je kupující – spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro případ vzájemného vztahu prodávajícího a kupujícího – spotřebitele:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené na webové stránky internetového obchodu kupujícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, kterou ve stížnosti uvede.

Smluvní strany si sjednaly možnost jednostranné změny obchodních podmínek, neboť pozdější změna může být potřeba. Kupující bude mít v případě změny VOP tuto změnu odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět (použije se ustanovení bodu VI. VOP – a to ve vztahu ke spotřebiteli všechna ustanovení, a ve vztahu k podnikateli pouze ta, u kterých je použitelnost na takového kupujícího uvedena).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve a pouze úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci

Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci pouze v souvislosti s kupní smlouvou. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Tyto podmínky jsou účinné od 16. 10. 2018.