Vrácení a výměna zboží

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1.

Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či scan na email). Přiložte vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to nutné, stačí formulář přepsat vlastní rukou. 

1.4.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy včetně zboží, před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy včetně vráceného zboží, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2.

  1. Převzetí zboží
    Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na naši korespondenční adresu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  2. Náklady spojené s vrácením zboží
    Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  3. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
    Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Podrobnosti kdy můžete či nemůžete od smlouvy odstoupit naleznete v obchodních podmínkách.

 

 

Vzorový formulář pro VRÁCENÍ/VÝMĚNU ZBOŽÍ

Odstoupení od smlouvy